بسم الله الرحمن الرحیم
تلاوت قراء مصری
۵- تلاوت از استاد :سعید مسلّم
استاد سعید مسلّم : از مصر ۰۱ – تلاوت استاد سعید مسلم – سوره نوح و تکویر –  22 دقیقه ۱۲ – تلاوت استاد سعید مسلم – سوره هود  – 27 دقیقه ۰۵ – تلاوت استاد سعید مسلم – سوره رعد  –  48 دقیقه ۱۶ – تلاوت استاد سعید مسلم – سوره واقعه  – 38 […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 30 سپتامبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.