بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش قرائت
۵- تلاوت از استاد محمود علی البناّء
استاد محمود علی البنّاء : از مصر ۱- تلاوت استاد محمود علی البناء – سوره ابراهیم – ۲۷ دقیقه ۷- تلاوت استاد محمود علی البناء – سوره طه – ۲۵ دقیقه ۱۶- تلاوت استاد محمود علی البناء – سوره قمر – ۲۸ دقیقه ۱۱- تلاوت استاد محمود علی البناء – سوره توبه – ۲۸ دقیقه […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 30 سپتامبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.