بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
آموزش مقامات استاد شحات محمد انور
آموزش مقامات  ( استاد شحات محمد انور ) ۱) مقام بیات قرار ۲) مقام بیات جواب ۳) مقام بیات جواب درجواب   ۱) مقام چهارگاه قرار ۲) مقام چهار گاه جواب ۳) مقام چهار گاه جواب درجواب   ۱) مقام حجاز قرار ۲) مقام حجاز جواب ۳) مقام حجاز جواب درجواب   ۱) مقام رست […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 24 فوریه 2024
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه چهارگاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه چهارگاه :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه اول/سوره : آل عمران آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه دوم/سوره : رحمان آموزش الحان […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 19 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه کرد)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه کرد :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه اول/سوره : شمس آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه دوم/سوره : کوثر آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 4 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه نهاوند)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه نهاوند:   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه اول/سوره : قریش آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 29 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه سه گاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه سه گاه:     ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه اول/سوره : فصلت آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه دوم/سوره : ابراهیم آموزش الحان ونغمات […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه حجاز)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه حجاز:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه اول/سوره : بلد آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش الحان ونغمات قرآن   […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه صبا)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه صبا:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : صبا ?نمونه اول/سوره : آل عمران آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : صبا ?نمونه دوم/سوره : انعام آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه رست)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه رست:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : رست ?نمونه اول/سوره : قریش آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : رست ?نمونه دوم/سوره : طارق آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 28 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه بیات)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه بیات:     ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ✅نۼمه : بیات نمونه اول/سوره : هود آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ✅نۼمه : بیات نمونه دوم/سوره : مطففین آموزش الحان ونغمات قرآن   […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده
آموزش نغمات   نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : بیات مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : رست مجمع النورقرآن کريم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : صبا مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده […]
سیدعباس واسعی کاشانیپنج‌شنبه - 13 دسامبر 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.