بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه چهارگاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه چهارگاه :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه اول/سوره : آل عمران آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه دوم/سوره : رحمان آموزش الحان […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 19 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه کرد)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه کرد :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه اول/سوره : شمس آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه دوم/سوره : کوثر آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 4 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه نهاوند)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه نهاوند:   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه اول/سوره : قریش آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 29 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه سه گاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه سه گاه:     ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه اول/سوره : فصلت آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه دوم/سوره : ابراهیم آموزش الحان ونغمات […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه حجاز)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه حجاز:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه اول/سوره : بلد آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش الحان ونغمات قرآن   […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه صبا)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه صبا:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : صبا ?نمونه اول/سوره : آل عمران آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : صبا ?نمونه دوم/سوره : انعام آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه رست)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه رست:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : رست ?نمونه اول/سوره : قریش آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : رست ?نمونه دوم/سوره : طارق آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 28 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه بیات)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه بیات:     ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ✅نۼمه : بیات نمونه اول/سوره : هود آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ✅نۼمه : بیات نمونه دوم/سوره : مطففین آموزش الحان ونغمات قرآن   […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده
آموزش نغمات   نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : بیات مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : رست مجمع النورقرآن کريم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : صبا مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده […]
سیدعباس واسعی کاشانیپنج‌شنبه - 13 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت شعبان عبد العزیز صیاد
آموزش الحان و نغمات   نغمات در تلاوت شعبان عبد العزیز صیاد :   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: مریم در مقام: جارکا آموزش الحان ونغمات قرآن   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: الرحمن در مقام: چهارگاه آموزش الحان ونغمات قرآن   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: کهف در مقام: چهارگاه آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 30 نوامبر 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.