بسم الله الرحمن الرحیم
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 26 ژوئن 2015

اطلاعات قرآنی (پرسش وپاسخ) :

 

۱- قرآن دارای چند سوره است ؟ ۱۱۴ سوره

۲- قرآن چند آیه دارد ؟ ۶۲۳۶ آیه

۳- قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ ۱۱۴ عدد

۴- قرآن چند بسم الله دارد ؟ ۱۱۵ بسم الله دارد

۵- قرآن دارای چند حزب است ؟ ۱۲۰ حزب

۶- قرآن دارای چند جزء است ؟  ۳۰ جزء

۷- قرآن با چند بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشود ؟  با یک عدد

۸- نام قرآن چند بار در قرآن آمده ؟ هفتاد بار

……………………………………………………………………………

۱-       بزرگترین سوره قرآن چیست ؟ بقره

۲-       بهترین نوشیدنی در قرآن چیست ؟ شیر

۳-       کوچکترین سوره قرآن چیست ؟ کوثر

۴-       مهم ترین آیه قرآن چیست ؟ ایة الکرسی

۵-       بزرگترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه ۲۸۲

۶-       عظیم ترین آیات قرآن کدام است ؟ بسم الله الرحمن الرحیم

۷-       کوچکترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ باء در  بسم الله

۸-       بهترین خوردنی در قرآن چیست ؟ عسل

۹-        ترس آور ترین ایه قرآن کدام است ؟ زلزله آیه ۷ و ۸

۱۰-   منفورترین امر حلال نزد خداوند در قرآن چیست ؟ طلاق

۱۱-   کوچکترین آیه قرآن چیست ؟ مدها متان- در سوره رحمان

۱۲-   بزرگترین عدد در قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ صد هزار – سوره صافات آیه ۱۴۷

۱۳-   بزرگترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ فاسقیناکموه در آیه ۲۲ سوره حجر

۱۴-    بیشترین و کمترین حرفی که در قرآن آمده چیست ؟ بیشترین الف کمترین ظاء

۱۵-   بهترین شب در قرآن چیست ؟ قدر

۱۶-   بهترین ماه در قرآن چیست ؟  رمضان

۱۷-   بزرگترین حیوان در قرآن چیست ؟ فیل

۱۸-   کوچکترین حیوان در قرآن چیست ؟ پشه

۱۹-    بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  ۱۱ حرف – فاسقیناکموه

۲۰-   کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  یک حرف – باء

۲۱-   بهترین سوره قرآن چه نام دارد ؟  یس

۲۲-   بیشترین سوره های مکی در کدام جزء است ؟ جزء ۳۰

………………………………………………………………………………………………………….

۱-       کدام سوره به مادر قرآن معروف است ؟ سوره حمد

۲-       چند سوره با الحمدالله شروع میشود ؟ ۵ سوره  – حمد . انعام . کهف . سبا . فاطر

۳-       نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است ؟  ق- ص – ن .

۴-       سوره ای که همنام با یکی از فروع دین است چیست ؟  سوره حج

۵-       چند سوره با انا شروع میشود ؟ فتح – نوح – قدر – کوثر .

۶-       کدام سوره به سوره امام حسین (ع) معروف است ؟  سوره فجر

۷-       کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است ؟ سوره نور

۸-       سوره هایی که به مسبحات معروف هستند کدام است ؟ اسراء – حدید – حشر- صف – جمعه –تغابن – اعلی .

۹-       چه تعداد سوره های قرآن مدنی و چه تعداد مکی است ؟ (۸۶ مکی ) – (۲۸ مدنی )

۱۰-   کدام سوره همنام با قبیله پیامبر(ص) است ؟ سوره قریش

۱۱-   کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ یس

۱۲-   کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟توحید

۱۳-   سوره هایی که به عزائم مشهور هستند کدام است ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

۱۴-   کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است ؟  لقمان

۱۵-   سوره هایی که حضرت محمد (ص) گفت مرا پیر کردند چیست ؟  هود – واقعه – مرسلات – نبا .

۱۶-   کدام سوره همنام یکی از جنگهای پیامبر (ص) است ؟ سوره احزاب

۱۷-   کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است ؟ سوره حدید

۱۸-   در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده ؟ یونس

۱۹-   کدام سوره های قرآن سجده واجب دارد ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

۲۰-   کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از اصول دین است ؟ توحید

۲۱-   کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است ؟ سوره حمد

۲۲-   کدام سوره است که در اول آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ سوره تین  

۲۳-   کدام سوره کل قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ سوره حمد

۲۴-   کدام سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد ؟ سوره توبه  

۲۵-   کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمان

۲۶-   سوره هایی که به حامدات معروفند چه نام دارند ؟ انعام – حمد – کهف – سبا – فاطر .

۲۷-   کدام سوره معادل یک سوم قرآن است ؟ سوره توحید  

۲۸-   چه سوره هایی با صیغه قسم شروع میشود ؟ عصر-عادیات-تین-ضحی-شمس-بلد-فجر-طارق-بروج-نازعات-مرسلات-قیامت-نجم – طور-ذاریات – صافات –ن – ص- ق – لیل .

۲۹-   کدام سوره بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است ؟ مرسلات

۳۰-   کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟شمس

۳۱-   کدام سوره ها به حوامیم معروف هستند ؟ زخرف-حم –المومن- سجده –حمعسق –احقاف جاثیه –دخان

۳۲-   کدام سوره همنام با یکی از ایام هفته است ؟ جمعه

۳۳-   چه تعداد از سوره های کوچک یکجا نازل شده است ؟ کوثر – نصر – لهب – توحید .

۳۴-   چند سوره قرآن با قل شروع میشود ؟توحید – کافرون – ناس – فلق – جن .

۳۵-   کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ سوره نمل

۳۶-   کدام سوره قرآن ده نام دارد ؟  سوره حمد

۳۷-   چه تعداد از سوره ها با حروف مقطعه شروع میشود ؟ ۲۹ سوره

۳۸-   کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر(ص) نازل شده ؟ حمد

۳۹-   کدام سوره به نام موجود زنده ای است که به چشم دیده نمیشود ؟ سوره جن

۴۰-   کدام سوره هم در آیه اولش هم در ایه آخرش الله آمده است ؟سوره زمر

۴۱-   کدام سوره نام یکی از میوه هاست ؟ سوره تین

۴۲-   کدام سوره با دعا ختم میشود ؟ سوره بقره

۴۳-   کدام سوره همنام یکی از کشورهاست ؟ سوره روم

۴۴-   کدام سوره به ریحانة القرآن معروف است ؟ سوره یس

۴۵-   کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است ؟ سوره جمعه

۴۶-   در سوره تکویر کلمه اذا چند بار تکرار شده است ؟۱۲ بار

۴۷-   کدام سوره قرآن اولش ستایش و وسطش اخلاص آخرش نیایش است ؟ سوره حمد

۴۸-   چند سوره با الر شروع میشود ؟ یونس – هود – یوسف – ابراهیم – حجر .

۴۹-   کدام سوره است که آن را حبیب نجار نامیده میشود؟ سوره یس

۵۰-   سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند ؟ رعد – قیامه – واقعه – قارعه – نبا – زلزال – جاثیه – تغابن – حشر .

۵۱-   سوره هایی که به معوذتین معروفند چیست ؟ فلق و ناس

۵۲-   در کدام سوره دو سجده مستحبی وجود دارد ؟ سوره حج

۵۳-   نام دو سوره که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده میشود چیست ؟ سوره لیل و تبت

۵۴-   کدام سوره به المصابیح معروف است ؟ فصلت  

۵۵-   سوره ای که به ملائکه منسوب است چیست؟ فاطر

۵۶-   کدام سوره است که خداوند از تمام نعمتهای بهشتی نام برده اما به احترام حضرت زهرا (س) از حورالعین نام نبرده شده ؟ سوره انسان

۵۷-   کدام سوره به سبع المثانی معروف است ؟ سوره حمد

۵۸-   به کدام سوره العقود هم گفته میشود ؟ سوره مائده

۵۹-   به کدام سوره موسی و فرعون هم گفته میشود ؟ سوره قصص

۶۰-   کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است ؟ سوره بقره

۶۱-   نام کدام سوره المضاجع هم میباشد ؟ سوره سجده

۶۲-   سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند ؟ ۱۰ سال

۶۳-   در کدام سوره داستان فضیل و عیاض بیان شده است ؟  سوره حدید آیه ۱۷

۶۴-   سوره هایی که به طواسین معروفند چیست ؟ شعرا – نمل – قصص

۶۵-    سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند ؟سوره های بقره و آل عمران

۶۶-   سوره های مکی طی چند سال نازل شدند ؟ ۱۳ سال

۶۷-   سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند ؟ اسراء – کهف – مریم – طه – انبیاء .

۶۸-   سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد ؟ سوره دهر

۶۹-   کدام سوره به اولین پیشوای شیعیان امام علی (ع) منسوب است ؟ عادیات

۷۰-   سوره هایی را که به نام زمانهایی از شب و روز هستند کدامند ؟ فلق= صبح –لیل= شب- فجر = سپیده دم .

۷۱-   کدام سوره به بنی اسراعیل منسوب است ؟ اسراء

۷۲-   نام کدام سوره به النساء القصری یعنی نساء کوتاه منسوب است ؟ سوره طلاق

۷۳-   کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است ؟ سوره دهر

۷۴-   کدام سوره سورة اخلاق و ادب است ؟ حجرات

۷۵-   الدین نام کدام یک دیگر از سوره ها است ؟ ماعون

۷۶-   در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده است ؟ سوره نساء

۷۷-   کدام سوره اگر برعکس کنیم نام یک پرنده میشود ؟ سوره روم

۷۸-   چند سوره با تسبیح آغاز میشود ؟ اسراء – اعلی – جمعه – تغابن – صف – حدید – حشر .

۷۹-   داستان گوساله پرستی در کدام سوره بیان شده است ؟سوره طه

۸۰-   قانون ارث در کدام سوره بیان شده است ؟  سوره نساء

۸۱-   در کدام سوره بیست و هفت صفت از صفات خدا ذکر شده است ؟سوره حدید

۸۲-   در کدام سوره سرگذشت آدم (ع) وحوا(س) در بهشت و هبوط آنان بین شده است ؟ سوره طه

۸۳-   الانسان و الابرار نام کدام سوره ها است ؟ سوره دهر

۸۴-    الغافر به کدام سوره گفته میشود ؟ مومن

۸۵-   به کدام سوره تبارک گفته میشود ؟ سوره ملک

۸۶-   در کدام سوره راجع به جنگ بدر بیان شده است ؟ سوره انفال

۸۷-   القتال به کدام سوره اطلاق میشود ؟ سوره محمد

۸۸-   در کدام سوره به داستان قارون  اشاره شده است ؟ سوره قصص

۸۹-   نامهای دیگر سوره توبه چیست ؟ العذاب – الفاضحه – البحوت – الحافره – البراعه و ….. .

۹۰-   الشریعه نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره جاثیه

۹۱-   در کدام سوره خداوند به سجده کردن فرشتگان به آدم (ع) اشاره کرده است ؟ سوره ص

۹۲-   اقترب الساعة نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره قمر

۹۳-   الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره ق

۹۴-   چند سوره با کلمه اقترب شروع میشود ؟ سوره قمر و انبیاء

…………………………………………………………………………………………………………….

۱-       آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد ؟ بقره

۲-       در آیة الکرسی چند بار الله تکرار شده است ؟چهار مرتبه

۳-       آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه ۱۵۶

۴-       در کدام آیه مدت روز قیامت بیان شده است ؟ سوره معراج آیه ۴

۵-       قرآن دارای چند آیه سجده دار است ؟پانزده آیه سجده دار

۶-       در کدام یک از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است ؟سوره احزاب آیه ۷

۷-       در کدام آیه هشت صفت از صفات خداوند بیان شده است ؟ سوره حشر آیه ۲۳

۸-       آیه ای که در سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت فرمودند چیست ؟ سوره کهف آیه ۹

۹-       آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد ؟ سوره نور آیه ۳۵

۱۰-   آیه حجاب در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه ۳۱

۱۱-   آیه شهادت در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه ۱۸

۱۲-   آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام سوره است ؟ ۲۲۹

۱۳-   آیه قصاص در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه ۱۷۸

۱۴-   آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره است ؟ سوره مائده آیه ۵۵

۱۵-   کدام آیه معروف به قنوت است ؟سوره بقره آیه ۲۰۱

۱۶-   آیه نصر من الله و فتح قریب  در کدام سوره است ؟سوره صف آیه ۱۳

۱۷-   کدام آیه به شق القمر معروف است ؟ سوره قمر آیه یک

۱۸-   آیه ای که پنج وقت نمازهای یومیه آمده در کدام سوره است ؟ سوره اسراء آیه ۷۸

۱۹-   در کدام آیه مراحل وضو ذکر شده است ؟ سوره مائده آیه ۶

۲۰-   آیه صلوات بر پیغمبر (ص) در کدام سوره است ؟ سوره احزاب آیه ۵۶

۲۱-   آیه مباهله در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه ۶۱

۲۲-   آیه استرجاع کدام است ؟ آ یه انا لله و انا الیه راجعون

۲۳-   آیه استعاذه در کدام سوره است ؟سوره نحل آیه ۹۸

۲۴-   نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شد ؟ سوره بقره آیه ۱۴۴

۲۵-   در کدام آیه راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است ؟سوره تحریم آیه ۸

۲۶-   در کدام آیه نام پنج خوردنی آورده شده است ؟سوره بقره آیه ۶۱ – تره – پیاز – خیار – عدس – سیر .

۲۷-    دستور تخریب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است ؟ سوره توبه آیه ۱۰۷

۲۸-   آیه ملک در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیات ۲۶ و ۲۷

۲۹-   آیه نور علی نور در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه ۳۵

۳۰-   آیه الدین  کدام است ؟ سوره بقره آیات ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷

۳۱-   نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد ؟سوره اعلی – سبح اسم ربک الاعلی

۳۲-   کدام آیه به وام دادن معروف است ؟سوره بقره آیه ۲۸۲

۳۳-   آیه سلام و تحیت در کدام سوره آمده است ؟ سوره نساء آیه ۸۶

……………………………………………………………………………………………………………………..

۱-       داستان معراج پیامبر(ص) در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره اسراء

۲-       نام کدام پیامبر در قرآن بیشتر از دیگر پیامبران ذکر شده است ؟ حضرت موسی – ۱۳۶ مرتبه

۳-       کدام پیامبر به پیامبر بتشکن معروف بود بعد به آتش انداخته شد ولی سالم بیرون آمد ؟ حضرت ابراهیم

۴-       ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) در کدام سوره ها بیان شده است ؟سوره مریم  

۵-       صفت کدام پیامبر ذبیح الله است ؟ حضرت اسمائیل

۶-       کدام پیامبر مردگان را زنده و نابینایان را شفا میداد ؟ حضرت عیسی

۷-       کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی زندگی میکرد ؟ حضرت یونس

۸-       چه تعداد از سوره ها به نام پیامبران است ؟ سوره های محمد – ابراهیم – نوح – هود – یوسف – یونس .

۹-       پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه بود ؟ حضرت موسی

۱۰-   کدام پیامبر به سفر آسمانی رفتند ؟حضرت محمد (ص)

۱۱-   فرزندان کدام پیامبر به بنی اسراعیل معروفند ؟ فرزندان حضرت یعقوب

۱۲-   کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت ؟ حضرت نوح

۱۳-   داستان حضرت سلیمان و بلقیس در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره سبا

۱۴-   کدام یک از پیامبران هنوز زنده است ؟حضرت عیسی

۱۵-   کدام یک از پیامبران لقب دوست خدا را داشت ؟ حضرت ابراهیم

۱۶-   کدام پیامبر به خاطر عفت و حجاب به شهادت رسید ؟ حضرت یحیی

۱۷-   چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است ؟ آدم – ادریس – نوح – هود – صالح – لوط – ابراهیم – موسی – اسمائیل –  یعقوب – اسحاق – یوسف – ایوب – یونس – شعیب – هارون – داوود – سلیمان – الیاس – الیسع – ذوالکفل – عزیر –زکریا – یحیی – عیسی – محمد(ص) – علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین

۱۸-   کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟حضرت آدم  

۱۹-   در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟حضرت ابراهیم – حضرت محمد (ص)

۲۰-   چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است ؟ پنج تن

۲۱-   کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد ؟ حضرت عیسی

۲۲-   نام رسول گرامی اسلام (ص) چند بار در قرآن آمده است ؟پنج بار – ۴ بار با نام محمد – یک بار با نام احمد

۲۳-   کدام پیامبر در سن پیری صاحب فرزند شد ؟حضرت زکریا  

۲۴-   کدام پیامبر عمویش کافر بود ؟ حضرت ابراهیم

۲۵-   کدام پیامبر آمدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد ؟ حضرت عیسی

۲۶-   نام کدام پیامبر در قرآن کمتر ذکر شده است ؟ حضرت یونس ۲ بار

۲۷-   کدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود ؟ حضرت موسی

۲۸-   قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان احسن القصص یاد کرده است ؟  حضرت یوسف

۲۹-   نام چند تا از جنگهای پیامبر اکرم (ص) در قرآن ذکر شده است ؟ احد . بدر . بنی النحلة . تبوک . حمراء الاسد . الخندق .فتح مکه . احزاب . بنی القریظه . بنی النظیر . الحدیبیه . بیعة الرضوان . حنین . ذات السلاسل .

۳۰-   کدام پیامبر بدون پدر بدنیا آمد ؟ حضرت عیسی

۳۱-   دو پیامبر در قرآن که تا آخر عمر ازدواج نکرده اند کدامند؟حضرت یحیی – حضرت عیسی

۳۲-   کدام پیامبر با حیوانات سخن میگفت و سخن آنها را میشنید ؟ حضرت سلیمان

۳۳-   کدام پیامبر را در کودکی برادرانش او را در چاه انداختند ؟ حضرت یوسف

۳۴-   کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی کرد و غرق شد ؟  حضرت نوح

۳۵-   کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد ؟حضرت ابراهیم

۳۶-   کدام پیامبر یکی از مردمان سرزمین خود را کشت ؟ حضرت موسی

۳۷-   کدام پیامبر به هم سخن با خدا ملقب بود ؟حضرت موسی

۳۸-   سوره هایی که به پیامبر اکرم (ص) منسوبند چیست ؟ سوره های طه – یس – مزمل – مدثر .

۳۹-   کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف است ؟ حضرت نوح

۴۰-   کدام پیامبر زره میبافت ؟ حضرت داوود

۴۱-   در زمان کدام پیامبر طبابت و علوم پزشکی رواج داشت ؟ حضرت عیسی

۴۲-   کدام پیامبر به ذوالنون معروف است ؟ حضرت یونس

۴۳-   حضرت هود بر کدام قوم مبعوث شده است ؟ قوم عاد

۴۴-   کدام پیامبر با هم نسبت برادری داشتند ؟ اسحاق . اسمائیل – موسی . هارون .

۴۵-   لقب کدام پیامبر حبیب الله است ؟حضرت محمد (ص)

۴۶-   کدام پیامبر به روح الله معروف است ؟ حضرت عیسی

۴۷-   پیامبرانی که با هم نسبت پدری داشتند را نام ببرید ؟ زکریا . یحیی – داوود . سلیمان – ابراهیم . اسحاق – یعقوب . یوسف – ابراهیم . اسمائیل –

۴۸-   کدام پیامبر به صفوة الله مشهور است ؟حضرت آدم

۴۹-   داستان خواب صد ساله حضرت عزیر در کدام سوره قرآن بیان شده است ؟ سوره بقره آیه ۲۵۹

۵۰-   در زمان کدام پیامبر سحر و جادو رایج بود ؟ حضرت موسی

۵۱-   کدام پیامبر از گل پرنده ساخت ؟ حضرت عیسی

۵۲-   نام پیامبران اولوالعزم هر کدام چند بار در قرآن آمده است ؟ حضرت نوح ۳ بار – حضرت ابراهیم ۶۸ بار- حضرت موسی ۱۳۶ بار –حضرت عیسی ۳۳ بار –حضرت محمد (ص) ۵ بار

۵۳-   داستان برخورد حضرت موسی با دختر حضرت شعیب در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره قصص آیه ۲۵

۵۴-   کدام پیامبر در خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده میکنند ؟ حضرت یوسف

۵۵-   کدام پیامبر نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را نوشت ؟ حضرت سلیمان

۵۶-   کدام پیامبر دوازده پسر داشت ؟ حضرت یعقوب

۵۷-   چند پیامبر را نام ببرید که همعصر بودند ؟ ابراهیم . لوط – یوسف . یعقوب – موسی . خضر .

۵۸-   کدام پیامبر تبردار بود ؟ حضرت ابراهیم

۵۹-   کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب بود ؟حضرت موسی

۶۰-   کدام پیامبران که نامشان در قرآن آمده و با هم پسرخاله بودند ؟ حضرت عیسی و حضرت یحیی

۶۱-   پیامبر اکرم (ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه در کدام غار پنهان شدند ؟ غار سبع

۶۲-   لقب حضرت یونس در قرآن چیست ؟ ذوالنون

۶۳-   پیامبر قوم سبا که بود ؟ حضرت داوود

۶۴-   کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد ؟ حضرت صالح

۶۵-   کدام پیامبر نمونه صبر و شکیبایی است ؟ حضرت ایوب

۶۶-   داستان کدام پیامبر بیشتر از داستان دیگر پیامبران در قرآن بیان شده است ؟ حضرت موسی و فرعون

۶۷-   داستان شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره انبیا آیه ۵۷

۶۸-   کتاب حضرت عیسی چه نام دارد ؟ انجیل

۶۹-   تورات کتاب کدام پیامبر است ؟  حضرت موسی

۷۰-   کتاب حضرت ابراهیم چه بود ؟  صحف

۷۱-   معجزات حضرت عیسی چه بود ؟ ساختن پرنده با گل . زنده کردن مرده ها . سخن گفتن در گهواره . شفا دادن بیماریهای لاعلاج .

۷۲-   زبور کتاب کدام پیامبر است ؟ حضرت داوود

۷۳-   پیامبرانی که بیش از یک زن داشتند را نام ببرید ؟ ابراهیم- محمد-نوح

۷۴-   کدام پیامبر اولوالعزم بود که زن نداشت ؟ حضرت عیسی

۷۵-   عمر کدام پیامبر بیشتر از همه پیامبران است ؟ حضرت عیسی

۷۶-   کدام پیامبر به خلیل الله معروف است ؟ حضرت ابراهیم

۷۷-   معجزه حضرت موسی چه بود ؟ ید بیضاء – اژدها شدن عصای موسی – شکافتن دریا توسط عصا –

۷۸-   نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت ؟حضرت نوح

۷۹-   اولین پیامبری که بر بنی اسرائیل مبعوث شد چه نام داشت ؟ حضرت موسی

۸۰-   معجزه حضرت محمد (ص) چه نام داشت ؟ قرآن

۸۱-   خداوند متعال به کدام پیامبر علم نجوم و حساب و هیات آموخت ؟ حضرت ادریس

۸۲-   کدام پیامبر جد اول رسول اکرم (ص) بود ؟ حضرت ابراهیم

۸۳-   کدام پیامبر نخستین کسی بود که خط نوشت و لباس دوخت ؟ حضرت ادریس

۸۴-   بشارت آمدن پیامبر (ص) توسط حضرت عیسی در کدام سوره بیان شده است ؟  سوره صف

۸۵-   سرگذشت حضرت نوح در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نوح

۸۶-   نام اصلی کدام پیامبر عبدالغفار است ؟ حضرت نوح

۸۷-   اول المومنین صفت کدام پیامبر است ؟ حضرت محمد (ص)

۸۸-   حضرت موسی در کدام کوه مناجات میکرد ؟ کوه طور سینا

۸۹-   نام کتاب حضرت عیسی انجیل چند بار در قرآن نام برده شده است ؟ ۱۲ مرتبه

۹۰-   کدام پیامبر کفالت حضرت مریم را به عهده داشت ؟ حضرت زکریا

۹۱-   دو تن از پیامبرانی که به ساختن کعبه همت گماردند چه نام دارند ؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسمائیل .

…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-       اولین آیه ای که نازل شد کدام بود ؟ آیه اول سوره علق

۲-       اولین آیه ای که در حرمت شراب نازل شد در کدام سوره بود ؟ سوره بقره آیه ۱۲۹

۳-       اولین آیه ای که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورش تلاوت میفرمایند چیست ؟ سوره هود آیه ۸۶

۴-       اولین سوره ای که نازل شد کدام است ؟ سوره علق

۵-       اولین آیه سجده دار در کدام سوره آمده است ؟ سوره اعراف آیه آخر

۶-       اولین سوره قرآن چه نام دارد ؟ سوره حمد

۷-       اولین کلمه ای که نازل شده چیست و در کدام سوره است ؟ اقرا – سوره علق

۸-       اولین سوره ای که نازل شد مکی است یا مدنی است ؟ مکی

۹-       اولین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟سوره اعراف

۱۰-   اولین سوره قرآن که سجده واجب دارد چه نام دارد ؟ سوره سجده

۱۱-   اولین سوره ای که ترجمه شد چه نام دارد ؟ سوره حمد

۱۲-   اولین سوره ای که با نام یکی از پیامبران الهی است چه نام دارد ؟ حضرت یونس

۱۳-   اولین سوره ای که پیامبر (ص) آن را در مکه اعلان نمود چه بود ؟ سوره سجده

۱۴-   اولین فرشته ای که نامش در قرآن آمده است چیست ؟ جبرئیل – سوره بقره آیه ۹۷

۱۵-   اولین سوره ای که به نام یکی از پیامبران اولوالعزم آمده چه نام دارد ؟ سوره ابراهیم

۱۶-   اولین سوره قرآن کریم چند نام دارد ؟ سوره حمد ده نام دارد

۱۷-   اولین سوره ای که در مدینه نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره مطففین

………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-       آخرین آیه ای که بر پیامبر(ص) نازل شد کدام است ؟سوره مائده آیه ۳ درباره خلافت وجانشینی حضرت علی (ع)

۲-       آخرین سوره در قرآن چه نام دارد ؟ سوره ناس

۳-       آخرین آیه ای که سجده واجب دارد در چه سوره ای است ؟  سوره علق

۴-       آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر(ص) نازل شد ؟ در منطقه ای به نام غدیر خم

۵-       آخرین سوره ای که نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

۶-       آخرین سوره چند کلمه . حرف . آیه دارد ؟ ۷۹حرف – ۲۰۰ کلمه – ۶ آیه .

۷-       آخرین سوره ای که در مدینه برپیامبر(ص) نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

۸-       آخرین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟ سوره انشقاق آیه ۲۱

۹-       آخرین سوره ای که یکجا نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره روم

۱۰-   آخرین سوره قرآن مکی است یا مدنی است ؟ مکی

……………………………………………………………………………………………………………………….

۱-       لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است ؟ ۲۷۰۷ مرتبه

۲-       کدام سوره در شأن حضرت فاطمه زهرا (س) نازل شده است ؟سوره کوثر

۳-       کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت ؟ زلیخا

۴-       کدام سوره به معنای زنها است ؟ سوره نساء

۵-       دختر کدام پیامبر به عفت و حیا مشهور است ؟ دختر حضرت شعیب

۶-       دو زن نمونه در قرآن کدام است ؟ آسیه زن فرعون – ممریم مادر عیسی

۷-       کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟ زن ابولهب

۸-       دختر کدام پیامبر همسر یکی از پیامبران است ؟ دختر حضرت شعیب

۹-       نام کدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است ؟ حضرت مریم وحضرت عیسی

۱۰-   سوره ای که به معنای زن امتحان شده است را نام ببرید ؟ سوره ممتحنه

۱۱-   زنی که حاکم قومی بود و در زمان حضرت سلیمان میزیست که بود؟ بلقیس

۱۲-   کدام زن بدون شوهر فرزند بدنیا آورد ؟حضرت مریم

۱۳-   فرزند کدام زن در کودکی ودر گهواره سخن گفت ؟ حضرت مریم

۱۴-   دو زن که به زشتی از آنها در قرآن نام برده شده را نام ببرید ؟ زن لوط و زن نوح

۱۵-   کدام زن بود که فرزند خود را در آب توی صندوق به دستور خداوند رها کرد ؟ مادر حضرت موسی

۱۶-    نام کدام زن در قرآن ۳۴مرتبه ذکر شده است ؟ حضرت مریم

۱۷-   کدام سوره قرآن سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند ؟ سوره نور

۱۸-   کدام سوره قرآن به نام یک زن میباشد ؟ سوره مریم

۱۹-   کدام سوره درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست ؟ سوره کوثر درباره حضرت زهرا (س)

۲۰-   کدام زن بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟ حضرت حوا

۲۱-   تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد ؟ حضرت مریم

۲۲-   برای کدام دختر هنگامی که در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد ؟ حضرت مریم

۲۳-   به مادر کدام پیامبر وحی شد ؟ مادر حضرت موسی

۲۴-   کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد ؟ ساره همسر حضرت ابراهیم

۲۵-   به کدام زن لقب طیبه داده شده است ؟ حضرت مریم

……………………………………………………………………………………………………………………..

۱-       لقمان حکیم چند بار نامش در قرآن آمده است ؟  دو بار آمد ه

۲-       بت هایی که نامشان در قرآن آمده نام ببرید ؟ البعل – سواع – العجل –العزی – لات – منات – ود – یعوق – انصاب – یغوث .

۳-       ستمگرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جالوت .هامان .سامری .نمرود . فرعون . قارون . ابولهب  .

۴-       چه تعداد از سوره های قرآن به نام حیوانات است ؟۵ سوره بقره . نحل . نمل . عنکبوت . فیل .

۵-       قبایلی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید؟ ثمود . یاجوج وماجوج . عاد . قریش .مدین . اصحاب الایکه . اصحاب الرس

۶-       نام جبرئیل چند بار در قرآن آمده است ؟  سه بار

۷-       فرعون در کجا به هلاکت رسید ؟ در دریا غرق شدند

۸-       کدام حیوان نمرود را به هلاکت رساند ؟ پشه  

۹-       نام ابلیس چند بار در قرآن آمده است ؟ ۱۱ بار  

۱۰-   پرندگانی که لشکریان ابرهه را به هلاکت رساندند چه نام داشتند ؟ ابابیل

۱۱-   فرشتگانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جبرئیل . ماروت و هاروت .میکال . مالک

۱۲-   کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید ؟کف دریا بود که شکافته شد و فرعون غرق شد  

۱۳-   پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان خدمت میکرد چه بود ؟هدهد

۱۴-   قارون که گنج معروفی داشت شوهر خواهر کدام پیامبر بود ؟حضرت موسی

۱۵-   اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند ؟ ۳۰۹ سال

۱۶-   لشکریان ابرهه سوار بر کدام حیوان شدند و به جنگ خانه خدا آمدند ؟ فیل

۱۷-   کافرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟قارون . جالوت . آذر .

۱۸-   کدام حیوان همراه اصحاب کهف به غار رفت ؟ سگ

۱۹-   کدام قوم بیشترین نافرمانی نسبت به پیامبرانشان کردند ؟ قوم یهود

۲۰-   نام چه تعداد از چشمه های بهشتی در قرآن ذکر شده است ؟کافوریه . زنجبلیه . سلسبیل . کوثر . تسنیم .

۲۱-   رود هایی که در قرآن از آنها ذکر شده را نام ببرید ؟ رود نیل . فرات .

۲۲-   به کدام حیوان وحی شد ؟ زنبور سوره نحل آیه ۶۸

۲۳-   نام هشت قوم در دو سطر قرآن بیان شده این دو سطر در کدام سوره است ؟سوره ق آیات ۱۲ الی ۱۴

۲۴-   ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره مائده آیه ۳۰

۲۵-   فرزند کافر حضرت نوح چه نام داشت ؟ کنعان

۲۶-   لقب کدام پیامبر اسرائیل است ؟حضرت یعقوب  

……………………………………………………………………………………………………………………..

۱-       قرآن کریم طی مدت چند سال بر پیامبر (ص) نازل شده است ؟ ۲۳ سال

۲-       نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری کرد که بود ؟ اوالاسود دوئلی

۳-       چاپ قرآن برای نخستین بار در ایران در چه سالی انجام شد ؟۱۲۴۶ هجری قمری در دوره قاجاریه

۴-       قبل از خواندن قرآن از شر چه کسی باید به خدا پناه برد ؟ شیطان

۵-       زینت قرآن چیست ؟ صورت زیباست

۶-       اولین گرد آورنده قرآن چه کسی است ؟حضرت علی (ع)

۷-       کدام کتاب به اخ القرآن معروف است ؟نهج البلاغه

۸-       افضل ترین چیزها بعد از خداوند چیست ؟ قرآن

۹-       کدام یک از معصومین (ع) بود که خوشترین صدا در قرائت قرآن را داشت ؟امام سجاد (ع)

۱۰-   اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه کسی بود ؟سعید بن جبیر

۱۱-   آن چیست که جاده قرآن است ؟ دهان

۱۲-   نخستین کسی که علم تجوید قرآن را به رشته تحریر درآورد که بود ؟ابو عبید قاسم بن سلام  

۱۳-   بهار قرآن چیست ؟ماه مبارک رمضان  

۱۴-   کدام کتاب به اخت القرآن معروف است ؟ صحیفه سجادیه

۱۵-   اولین و آخرین علمها در چیست ؟ قرآن

۱۶-   نخستین مفسر قرآن چه کسی بود ؟حضرت علی (ع)

۱۷-   آن چیست که نگاه کردن به آن عبادت است ؟ قرآن

۱۸-   اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود ؟ابوالاسود دوئلی

۱۹-   آن چیست که سرمایه دین است ؟ قرآن کریم

۲۰-   چند تن از شاعران ایرانی که حافظ قرآن بودند را نام ببرید ؟رودکی . حافظ .ناصر خسرو .

۲۱-   اولین شخصی که در مکه علنی قرآن خواند که بود ؟ عبدالله بن مسعود

۲۲-   آن چیست که بهترین ذکرهاست ؟قرآن مجید

۲۳-   خداوند متعال توصیه فرمودند قرآن را بیشتر به چه سبک وصورت بخوانید ؟ترتیل

۲۴-   کدام کتابها ی آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شد ؟انجیل .  تورات .زبور .صحف .قرآن کریم .

۲۵-   نخستین کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟سلمان فارسی

۲۶-   نام چند کتاب مقدس در قرآن آمده است ؟قرآن . انجیل . تورات . زبور . صحف ابراهیم و صحف موسی .

۲۷-   اولین کسی که در صدر اسلام قرآن نویسی کرد که بود ؟خالد بن ابی الهیاج

۲۸-   کدام عبادت که انجام و ترک آن حرام است ؟ نماز انسان مست

۲۹-   به چه کسانی قراء سبعه میگویند ؟عاصم بن ابی نجود کوفی . ابن کثیر مکی . ابو عمرو بفثری . نافع مدنی .حمزه کوفی .کسایی کوفی . ابن عامر .

۳۰-   وقف غفران چیست و چند مورد است ؟ پیامبر (ص) در بعضی از آیات خدا هنگام تلاوت وقف میکردند و برای بندگان طلب مغفرت میکردند از این رو به این وقفها وقف غفران میگویند . و ۱۵ مورد است

۳۱-   اشخاصی که به گرد آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) اقدام کردند چه نام دارند ؟ امام علی (ع) .معاذ بن جبل .زید بن ثابت . ابی بن کعب . ابو زید ثابتین . زید بن نعمان .

۳۲-   ابوالاسود دوئلی شاگرد کدام امام (ع) بود ؟حضرت علی (ع)

۳۳-   علائم وقف در قرآن توسط چه کسی وضع شد ؟ شیخ عبدالله سجاوندی

۳۴-   کتاب تفسیر المیزان تألیف چه کسی است ؟ علامه بزرگوار طباطبایی

۳۵-   کتاب تفسیر نور الثقلین تألیف چه کسی است ؟شیخ عبدالعلی بن جمعه  

۳۶-   دعای پیش از خواندن قرآن توسط کدام معصوم نقل شده است ؟حضرت محمد (ص)

۳۷-   تفسیر مجمع البیان توسط چه کسی تفسیر و تألیف شد ؟ فضل بن حسن طبرسی

۳۸-   دعای ختم  قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟ امام صادق (ع)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.