بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
تناسب در تلاوت قرآن
 (بسم الله الرحمن الرحیم )   {{  تناسب یا توازن در تلاوت }} اصل تناسب در تلاوت برای یک قاری اینست که سرعت وزمان اجرای اجزاء قراءت را از ابتدا تا انتهاء تلاوت خویش رعایت نماید وآنهم براساس سرعت وزمان اولیه ای است که قاری اختیار میکند.وباید قاری بر آن پایدار و ثابت قدم بماند. […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیجمعه - 9 اکتبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.